Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van BASE Lifestyle ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van BASE Lifestyle en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BASE Lifestyle BASE Lifestyle, gevestigd aan de Markstraat 3a 4043 JX Opheusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BASE Lifestyle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel via de Sportbit app aan te maken, via correspondentie en telefonisch contact Locatiegegevens Om inzichtelijk te krijgen waar onze leden vandaan komen. Zo kan BASE Lifestyle marketingacties afstemmen op haar bereik. IBAN-nummer Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baselifestyle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BASE Lifestyle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Gegevens over je gezondheid om je op een zo veilig mogelijk manier te kunnen laten sporten en je zo goed mogelijk in je voortgang te kunnen begeleiden. Deze gegevens zijn veilig opgeborgen in een map die niet toegankelijk is voor onbevoegden. Deze gegevens blijven opgeslagen zolang een persoon lid is bij BASE Lifestyle en worden direct na beëindiging lidmaatschap verwijderd. Ook werken wij met persoonlijke sportschemas welke informatie bevatten over de uit te voeren oefeningen. Deze bevatten verder geen persoonlijke informatie over je gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BASE Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Achter het doel staat een verwijzing met letter met betrekking tot welke gegevens hiervoor worden gebruikt. Het afhandelen van jouw betaling (a, i) Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele acties (a, d, f) Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (a, e, f) Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (a, e, f) Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (a, f) Je optimaal kunnen begeleiden tijdens het sporten of andere gezondheidsgericht doelen (a, b, c, j, k, l)

Geautomatiseerde besluitvorming

BASE Lifestyle neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor leden of oud-leden. Het gaat hier om automatische processen via computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BASE Lifestyle ) tussen zit. BASE Lifestyle gebruikt de volgende computerprogrammas of -systemen: Sportbit ledenadministratiesysteem wat aan leden wordt aangeboden om zich in te schrijven voor groepslessen. Ook wordt er gewerkt met de trainingssoftware van Sportbit, ter ondersteuning van het bereiken van de doelstellingen van onze leden. De gegevens worden zorgvuldig beheerd door BASE Lifestyle en zijn alleen indien noodzakelijk en met toestemming van BASE Lifestyle personeel, ter inzage mogelijk voor medewerkers van Sportbit. Er is dan ook een zeer geringe kans dat de privacy gevoelige gegevens gebruikt kunnen worden voor misbruik.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BASE Lifestyle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres > worden twee jaar bewaard na beëindiging lidmaatschap > om promotionele acties te kunnen blijven voeren Geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, overige persoonsgegevens, identificatiegegevens, locatiegegevens, bankrekeningnummer > worden maximaal zes maanden bewaard na beëindiging lidmaatschap > om bij betalingsconflicten de juiste gegevens te kunnen aanwenden en dit op een goede manier te kunnen oplossen. Delen van persoonsgegevens met derden BASE Lifestyle verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BASE Lifestyle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken BASE Lifestyle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BASE Lifestyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@baselifestyle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ook kun je hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid gebruiken. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BASE Lifestyle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen BASE Lifestyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en houdt zich volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. BASE Lifestyle neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@baselifestyle.nl